Noclegi w Kudowie-Zdrój - apartamenty FILIP

Regulamin

Regulamin – noclegi w Kudowie-Zdrój

REGULAMIN POBYTU GOŚCI
W APARTAMENTACH FILIP

Dokonanie rezerwacji (wpłata zadatku) jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu zamieszczonego w Internecie na naszej stronie www.kochaniec.eu i jednocześnie zawarciem umowy najmu obiektu .Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
Gościowi przysługuje zwrot zadatku na zasadach podanych niżej.
Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania usługi.
W przypadku rezygnacji z noclegu zwrot zadatku przysługuje jeśli anulacja nastąpiła:
21 dni przed terminem przyjazdu – 100%
14 dni przed terminem przyjazdu – 50%
Zadatek przepada, jeśli czas anulowania noclegu jest krótszy niż 14 dni.
Pobyt rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
W miarę możliwości istnieje możliwość ustalenia innych godzin zakwaterowania.
Wynajmujący nie zezwala na pobyt gościa wraz z zwierzęciem domowym – pobyt zwierzęcia należy wcześniej ustalić. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
Przyjazd powinien nastąpić w ustalonych godzinach.
W momencie przyjazdu pobierana jest cała kwota za pobyt, Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste i inne), oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób jak ustalono w rezerwacji.
Gość zobowiązany jest okazać właścicielowi swoje dokumenty, w celu umożliwienia mu dokonania zameldowania.
Liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do ustalonej w rezerwacji.
Zabrania się zapraszania do obiektu, osób które nie są w nim zameldowane. W przypadku gdy właściciel obiektu stwierdzi obecność osób trzecich, niezameldowanych, ma prawo wypowiedzieć gościom umowę najmu obiektu.
Gość powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu, utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu.
Gość trzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju i do budynku które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach .Za zgubione klucze pobierana jest opłata 100 zł .
Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00-7.00 Goście mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom APARTAMENTÓW FILIP
Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz używania otwartego ognia np. świeczek.
Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
Sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów i innych rzeczy należących do przebywającego w obiekcie Gościa
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice, trampolina, zjeżdżalnie itp.) może być wyłącznie pod nadzorem i odpowiedzialność ich opiekunów.
Wynajmujący jest do Państwa dyspozycji przez cały czas pobytu, nie ma jednak prawa bez zezwolenia wchodzić do wynajętego przez gościa obiektu, korzystania z jego osobistych rzeczy.
Właściciel może wejść do wynajętego obiektu jedynie w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do obowiązującego regulaminu.
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich.
Gość odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku w powstałą szkodą.
Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.
W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt właścicielowi w celu skontrolowania przez niego stanu obiektu. Dopiero wówczas Klient ma prawo opuścić wynajmowany obiekt Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
Wynajmujący ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
Regulamin został zatwierdzony przez właściciela obiektu i obowiązuje od 5 maja 2015 roku.

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku! APARTAMENTY FILIP.

Miło nam będzie znów Państwa gościć.

Zapraszamy do kontaktu – noclegi w Kudowie-Zdrój.